دکتر دکتر بهروز ایلخانی زاده

متخصص : آسیب شناسی (پاتولوژی) ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر سریه گل محمدلو

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر فرزانه برومند

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر معصومه حاجی شفیعها

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر طاهره بهروزی

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت

دکتر دکتر فاطمه بهادری

متخصص : زنان، زایمان و نازایی ،

گرفتن نوبت